fbpx
Přejít k navigační liště

DAROVACÍ PODMÍNKY

Článek 1 – Definice.

„Podmínkami“ se dále rozumí tyto darovací podmínky.

„Příjemce daru“ se dále rozumí PragaInterConsult s.r.o., IČ 27591549, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Washingtonova 1567/25, okres Hlavní město Praha, PSČ 11000, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117489.

„Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Příjemci daru.

„Darem“ se dále rozumí dar, poskytnutý Dárcem Příjemci daru.

„Webem“ se dále rozumí webové stránky na doméně třetí úrovně www.ProKondici.cz

„Projektem“ se rozumí shromažďování finančních prostředků určených pro provoz a rozvoj webu.

Článek 2 – Základní ustanovení.

Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů. Poskytnutím Daru Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Bude-li mezi Dárcem a Příjemce daru uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před těmito podmínkami.

Článek 3 – Poskytnutí Daru.

Dárce je oprávněn poskytovat Příjemci daru Dar dle těchto Podmínek bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím platebního systému GoPay.

Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Příjemcem daru.

Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Dary v libovolné výši, nejméně však 50 Kč.

Bezhotovostním převodem jsou Dary poskytovány na bankovní účet č.ú. 2900172069 /2010, vedený u Fio banka, a.s.

Platbou prostřednictvím platebního systému GoPay, umístěného na Webu, mohou být poskytovány Dary dle dobrovolného rozhodnutí dárce.

V případě platby prostřednictvím platebního systému GoPay Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Nedohodne-li se Dárce s Příjemcem daru jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Příjemcem daru, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem.

Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám.

V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru, nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru, zejména pro daňové účely, Dárce musí kontaktovat Příjemce daru.

Příjemce daru je povinen mu bez zbytečného odkladu takové potvrzení, resp. návrh smlouvy zaslat.

Článek 4 – Využití Daru.

Příjemce daru je povinen s Darem naložit v souladu se svými interními předpisy.

Příjemce daru je oprávněn ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to i bez uvedení důvodu. , zejména však v případě, že Dárcem bude právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Příjemce daru je v takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárce, nebo dnem jeho uveřejnění na Webu.

Poskytnutý Dar je Příjemce daru v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány.

Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

Článek 5 – Ochrana osobních údajů.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Příjemce daru shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, a to za účelem jejich interní potřeby Příjemce daru.

Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení.

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem.

Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webu dnem 16.9.2015